Cíle a pracovní balíčky  

Hlavním cílem projektu SO-NUTS je prevence obezity, sarkopenie a sarkopenické obezity prostřednictvím vývoje digitální personalizované intervence, která optimalizuje výživu a fyzickou aktivitu v důchodovém věku. K dosažení tohoto cíle máme několik dílčích cílů, které jsou popsány v tabulce níže a odpovídají šesti pracovním balíčkům.

Pracovní balíček 1

Hlavní cíl:

Vytvořit a ověřit model fenotypu sarkopenické obezity za účelem screeningu a predikce jedinců, u nichž je pravděpodobné, že se v době odchodu do důchodu stanou sarkopenickými.  

Dílčí cíle:
 • Vytvořit fenotyp sarkopenické obezity.  
 • Ověření fenotypu sarkopenické obezity.  
 • Metabolická a funkční charakteristika sarkopenické obezity.  

 

 

 

 

Pracovní balíček 2

 Hlavní cíl:  

Pochopit, jak se mění složení těla, stravovací návyky a fyzická aktivita při přechodu z práce do důchodu a jak tyto změny souvisejí se sociodemografickými a zdravotními charakteristikami a negativními zdravotními důsledky.  

Dílčí cíle:  
 • Pochopit, jak se mění složení těla, stravovací návyky a fyzická aktivita při přechodu z práce do důchodu.  
 • Pochopit, jak změny ve složení těla, stravovacích návycích a fyzické aktivitě souvisejí s nemocností a úmrtností.  
 • Identifikovat faktory, které ovlivňují změny tělesného složení, stravovacích návyků a fyzické aktivity při přechodu z práce do důchodu.  

Pracovní balíček 3

Hlavní cíl:  

Identifikovat prvky, které přispěly k úspěchu či neúspěchu stávajících intervencí v oblasti životního stylu u starších dospělých.  

Dílčí cíle:  
 • Provést systematický přehled a metaanalýzu intervenčních studií s cílem identifikovat úspěšné prvky v intervencích zaměřených na prevenci/léčbu sarkopenické obezity.  
 • Zkombinovat údaje z dostupných intervenčních studií.  
 • Vyhodnotit identifikované intervence.  
 • Přezkoumat probíhající a plánované intervenční studie. 

 

Pracovní balíček 4

Hlavní cíl: 

Identifikovat faktory, které ovlivňují změny návyků při odchodu do důchodu, a zjistit, jak nejlépe motivovat jednotlivce k přijetí a udržení zdravého životního stylu v důchodu.  

Dílčí cíle:  
 • Identifikovat v literatuře strategie a překážky, které brání přijetí nového životního stylu v době kolem odchodu do důchodu. 
 • Identifikovat strategie a překážky osvojení nového životního stylu v době odchodu do důchodu ve fokusních skupinách.  

 

Pracovní balíček 5

Hlavní cíl:  

Vyvinout a otestovat první proveditelnost aplikace SO-NUTS. 

Dílčí cíle:  
 • Vývoj a vyhodnocení prototypu v nízkém stupni věrnosti (EU TRL2&3).  
 • Vývoj a vyhodnocení prototypu pro ověření koncepce (EU TRL5).  
 • Vývoj a hodnocení prototypu (EU TRL 6).  

Pracovní balíček 6

Hlavní cíl:  

Otestovat proveditelnost a první účinky aplikace SO-NUTS a zajistit potenciál aplikace SO- NUTS. 

 

Dílčí cíle:  
 • Navrhnout a připravit pilotní studii SO-NUTS.  
 • Úspěšně provést pilotní studii.  
 • Zajistit proveditelnost a první efekty aplikace SO-NUTS.  
 • Zajistit implementaci a šíření.